Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 201
Số người truy cập: 31601616
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Kế hoạch - Thông báo
Quyết định công nhận kết quả NCKH năm học 2019- 2020
[Cập nhật ngày: 13/08/2020]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 163/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH cấp trường năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2019- 2020 của các nhóm, cá nhân chủ trì thực hiện gồm 06 đề tài (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu đề tài thực hiện theo Quy định hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành của Trường

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục đề tài năm học 2019-2020

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 164/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10  tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả biên soạn ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi

năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng đánh giá nghiệm thu NHCH, NHĐT năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả biên soạn ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi năm học 2019- 2020 của các nhóm, cá nhân chủ biên gồm 04 NHCH, NHĐT (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ biên soạn NHCH, NHĐT thực hiện theo Quy định hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành của trường. 

            Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi NH 2019-2020

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 165/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng đánh giá nghiệm thu GT, TLHT năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm học 2019- 2020 của các nhóm, cá nhân chủ trì thực hiện gồm 16 GT, TLHT (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ biên soạn GT, TLHT thực hiện theo Quy định hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành của Trường

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục giáo trình, tài liệu học tập NH 2019-2020

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:166/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng nghiên cứu đề tài cấp trường

năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020  của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng đánh giá giai đoạn đề tài cấp trường năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2019- 2020 của các nhóm, cá nhân chủ trì thực hiện gồm 03 đề tài

(có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục đề tài cấp trường NH19-20 cho phép tiếp tục triển khai nghiên cứu

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 167 /QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng ban hành;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020   của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng đánh giá giai đoạn GT, TLHT năm học 2019-2020

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm học 2019- 2020 của các nhóm, cá nhân chủ biên gồm 01 GT, TLHT (có danh mục kèm theo). 

            Điều 2. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục giáo trình, TLHT NH19-20 cho phép tiếp tục triển khai thực hiện

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:168/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy kết quả báo cáo tiến độ và ngừng nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ đơn xin hủy thực hiện đề tài khoa học của giảng viên  năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hủy kết quả bảo tiến độ, chất lượng nghiên cứu đề tài cấp trường năm học 2018- 2019 và ngừng nghiên cứu  01 đề tài năm học 2019- 2020.(có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục đề tài cấp trường NH 2019-2020 ngừng nghiên cứu

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 169/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 10  tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả các công trình nghiên cứu, sáng tác đã được công bố và khối lượng thực hiện hoạt động KHCN tương ứng theo hình thức này năm học 2019- 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

            Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ phiên họp của các Hội đồng khoa về việc đề xuất Danh mục các công trình nghiên cứu, sáng tác đã được công bố và khối lượng thực hiện hoạt động KHCN tương ứng theo hình thức này năm học 2019- 2020;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả các công trình nghiên cứu, sáng tác đã được công bố và khối lượng thực hiện hoạt động KHCN tương ứng theo hình thức này năm học 2019- 2020.(có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ các công trình nghiên cứu, sáng tác đã được công bố thực hiện theo Quy định hoạt động khoa học và công nghệ hiện hành của Trường.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị và các nhóm, cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các Khoa, Phòng, TT;

- Ban TTGD;

- Tổ Kế toán - Tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thành

- Mời xem: Danh mục công trình nghiên cứu, sáng tác đã được công bố – khối lượng thực hiện hoạt động KHCN theo hình thức này NH 2019-2020

- Bảng tổng hợp các công việc khác và khối lượng thực hiện hoạt động KHCN tương ứng theo hình thức này NH 2019-2020: Mời xem tại đây

      Số lần đọc: 139 Cập nhật ngày: 13/08/2020
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Thông báo về việc gia hạn thực hiện đề tài khoa học (24/04/2020)
  Thông báo về việc hủy thực hiện đề tài/ GT/TLHT/NHCH/NCĐT (21/03/2020)
  Bảng đề xuất danh mục ĐT, GT/TLHT, NHCH/NHĐT cấp trường được triển khai thực hiện năm học 2019-2020 (11/09/2019)
  Quyết định công nhận kết quả NCKH năm học 2018 - 2019 (12/07/2019)
  Danh mục đề tài khoa học cấp trường được triển khai thực hiện năm học 2018-2019 (10/11/2018)
  Kế hoạch và thông báo về Hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ - CEST 2018 (04/04/2018)
  Thông báo tổ chức hội thảo quốc gia "Nâng cao NLSP cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT" (23/10/2017)
  Danh mục đề tài khoa học, GT/TLHT, NHCH/NHĐT được triển khai năm học 2017-2018 (14/10/2017)
  Kế hoạch tuyển chọn đề tài KH, GT/TLKH, NHCH/NHĐT năm học 2017-2018 (12/09/2017)
  Thư mời Hội thảo Quốc gia "Nâng cao NLSP cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT" (26/07/2017)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn