Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 59
Số người truy cập: 31587546
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Phòng Tổ chức - CTSV
Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm
[Cập nhật ngày: 22/05/2017]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 113/CĐSP

Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

                                   

            Kính gửi:           Các đơn vị trực thuộc Trường CĐSP TT Huế.

                                               

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Trường hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng

1. Mục đích

a) Đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

2. Yêu cầu

a) Đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng phải bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công khai trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình.

b) Nêu cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

II. Đối tượng đánh giá

- Toàn bộ cán bộ, viên chức biên chế và lao động hợp đồng đang làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

III. Nội dung đánh giá

1. Đối với viên chức

1.1. Nội dung đánh giá viên chức (theo mẫu số 1)

Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Ngoài những nội dung trên, việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung sau:

đ) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

e) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Lưu ý: Đối với Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng (theo mẫu số 3)

1.2. Phân loại đánh giá viên chức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đối với lao động hợp đồng : Nội dung đánh giá và phân loại lao động hợp đồng tương tự như đánh giá đối với viên chức (theo mẫu số 2).

IV. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

1. Trình tự, thủ tục đánh giá đối với viên chức

a) Đối với viên chức quản lý (Từ phó khoa, phòng, trung tâm và tương đương trở lên)

+ Viên chức quản lý tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

+ Tập thể nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

+ Người có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp loại và thông báo đến viên chức quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc.

b) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

+ Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

+ Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

+ Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác và quyết định phân loại viên chức.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá đối với lao động hợp đồng được thực hiện tương tự như trình tự, thủ tục đánh giá đối với viên chức.

V. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng

1. Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá cán bộ viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Người được giao thẩm quyền đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện

            - Từ 19/5/2017 đến 24/5/2017: Cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng tự đánh giá.

            - Từ 25/5/2017 đến 05/6/2017: Các đơn vị họp xét đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng. Đối với Ban Giám hiệu sinh hoạt ở đơn vị nào thì tham gia đánh giá xếp loại ở đơn vị đó.

- Từ 06/6/2017 đến 09/6/2017: Nộp hồ sơ đánh giá xếp loại về phòng Tổ chức – Công tác sinh viên.

            2. Hồ sơ nộp về Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên

            - Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng năm học 2016-2017 của cá nhân (đã ghi đầy đủ ý kiến nhận xét và kết quả đánh giá của đơn vị).

            - Biên bản họp đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng năm học 2016-2017 (theo mẫu).

            - Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại năm học 2016-2017 của đơn vị (theo mẫu).

            Lưu ý: Các đơn vị tải các văn bản hướng dẫn, phiếu đánh giá viên chức... tại Website của trường, vào mục Khoa-Phòng/phòng Tổ chức - Công tác sinh viên.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, TCSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                        Trần Minh Hùng

 

 

 

 - Tải mẫu phiếu đánh giá tại đây.

      Số lần đọc: 851 Cập nhật ngày: 22/05/2017
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Mẫu đơn xin phép mới (áp dụng từ ngày 20/5/2017) (19/05/2017)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng (14/12/2016) (14/12/2016)
  Hướng dẫn và các biểu mẫu về hồ sơ xét hết tập sự viên chức (17/11/2016)
  Hướng dẫn v/v đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của trường CĐSP TT Huế (26/05/2016)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng (13/01/2016)
  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Công tác sinh viên (23/09/2015)
  Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (2015) (27/05/2015)
  Thông báo v/v thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép năm 2015 (25/05/2015)
  Những mẫu đơn dành cho HSSV năm 2014-2015 (16/12/2014)
  Mẫu trích ngang danh sách BCS, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội lớp năm học 2014-2015 (10/10/2014)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn