Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 57
Số người truy cập: 31587521
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Phòng Tổ chức - CTSV
Thông báo chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2018 - 2019
[Cập nhật ngày: 11/06/2019]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

          Số:   88   /TB-CĐSP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày  07  tháng 6 năm 2019

                                                                                                 

                                             

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép

đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2018 - 2019

  

              Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-CĐSP ngày 27/12/2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Nhà trường thông báo chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Chế độ nghỉ phép đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên đang làm việc tại các phòng, trung tâm; thư ký các khoa được thực hiện theo Điều 111 và Điều 112 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, cụ thể như sau:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày/năm học (tính cả ngày phép đã nghỉ từ 15/8/2018 đến nay). Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 5 năm được nghỉ thêm 01 ngày.

            2. Chế độ nghỉ hè đối với giảng viên ở các khoa:

- Giảng viên ở các khoa được nghỉ hè 06 tuần từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 11/8/2019.

             - Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép hằng năm. Ngoài thời gian nghỉ hè, Trường sẽ không giải quyết chế độ nghỉ phép khi bắt đầu năm học mới 2019 - 2020 theo quy định. Một số trường hợp đặc biệt đã giải quyết nghỉ trong năm học, Trường sẽ điều động thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết trong thời gian nghỉ hè.

- Giảng viên được phân công giảng dạy hoặc coi thi trong thời gian nghỉ hè vẫn phải thực hiện một số công việc theo kế hoạch của nhà trường khi cần thiết.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các đơn vị bố trí cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình đăng ký nghỉ hè, nghỉ phép hợp lý (theo Mẫu 1). Việc đăng ký nghỉ phép có thể chia thành nhiều đợt, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao và không ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị, nhà trường.

- Trưởng đơn vị phân công lịch trực cho lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị (theo Mẫu 2). Lịch trực gửi về Phòng Tổ chức - CTSV qua email: dhy.cdsp@thuathienhue.gov.vn trước ngày 16/6/2019 để tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, TT;

- Lưu: VT, TCSV.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký  - Hồ Văn Thành

 

 

Mẫu số 1

 

 

TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ

ĐƠN VỊ:……………………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 2019

 

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ

NGHỈ HÈ, NGHỈ PHÉP NĂM HỌC 2018-2019

 

 

Stt

Họ và tên

Thâm niên

công tác

 

Thời gian nghỉ

 

Địa chỉ, số điện thoại nơi nghỉ

(Ghi chi tiết để liên hệ khi cần)

Ghi chú

Địa chỉ

Số điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  Danh sách đăng ký gửi về phòng Tổ chức-Công tác sinh viên (Qua email: dhy.cdsp@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16/6/2019.

v  Mẫu được đăng tải tại địa chỉ: http://www.cdsphue.edu.vn/ (Mục Khoa - Phòng/Phòng Tổ chức-CTSV)   

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

Mẫu số 2

TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ

ĐƠN VỊ:……………………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 2019

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HÈ, NGHỈ PHÉP

 


 

Stt

Họ và tên

Thời gian trực

Số điện thoại liên hệ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v  Lưu ý: Lịch trực dán công khai để các đơn vị, cá nhân khác tiện liên hệ công tác.

v  Lịch trực gửi về phòng Tổ chức-Công tác sinh viên (Qua email: dhy.cdsp@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16/6/2019.

v  Mẫu được đăng tải tại địa chỉ: http://www.cdsphue.edu.vn/ (Mục Khoa - Phòng/Phòng Tổ chức-CTSV)   

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

      Số lần đọc: 441 Cập nhật ngày: 11/06/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức-Công tác sinh viên (12/11/2018)
  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên (12/11/2018)
  Thông báo V/v thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với CB, GV, NV năm học 2017-2018 (18/06/2018)
  Thông báo v/v báo cáo số liệu thỉnh giảng năm học 2017-2018 (11/08/2017)
  Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (22/05/2017)
  Mẫu đơn xin phép mới (áp dụng từ ngày 20/5/2017) (19/05/2017)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng (14/12/2016) (14/12/2016)
  Hướng dẫn và các biểu mẫu về hồ sơ xét hết tập sự viên chức (17/11/2016)
  Hướng dẫn v/v đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của trường CĐSP TT Huế (26/05/2016)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng (13/01/2016)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn