Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 50
Số người truy cập: 31597874
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản quy định
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài năm 2013 và 2014
[Cập nhật ngày: 30/03/2013]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/KH-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

Về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài năm 2013 và 2014

1. Mục tiêu

- Phát triển văn hóa chất lượng, hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao thương hiệu và uy tín của nhà trường.

- Cập nhật các minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá nộp cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài vào năm 2014. 

- Góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường (theo Kế hoạch số 95/KH-CĐSP ngày 28/3/2013 về việc đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013).

2. Phạm vi tự đánh giá

Các hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế theo 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng theo quy định tại các văn bản:

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.

3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-CĐSP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế gồm 21 thành viên.  

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách

Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách được thành lập theo Quyết định số 149/QĐ-CĐSP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.     

3.3. Phân công thực hiện


TT

Tiêu chuẩn

Nhóm chuyên trách

1

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

Nhóm 1

2

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 4:  Hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Nhóm 2

3

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Tiêu chuẩn 6: Người học

Nhóm 3

4

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính

Nhóm 4

5

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Nhóm 5

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

Quá trình tự đánh giá sẽ huy động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cho từng hoạt động tự đánh giá và thời gian như sau:

TT

Tiêu chuẩn

Hoạt động

Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời gian  huy động

1

1, 2

Thu thập, phân tích, xử lý và mã hóa thông tin, minh chứng

- Hiệu trưởng và các PHT

- Phòng TC – CTSV

- Phòng HC – QT

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Trung tâm Hỗ trợ SV và LKĐT

- Cơ sở vật chất, kinh phí

2 tháng

2

3, 4 và 7

Thu thập, phân tích, xử lý và mã hóa thông tin, minh chứng

- Hiệu trưởng và các PHT

- Phòng ĐT - QLKH

- Phòng HC – QT

- Cơ sở vật chất, kinh phí

4 tháng

3

5 và 6

Thu thập, phân tích, xử lý và mã hóa thông tin, minh chứng

- Hiệu trưởng và các PHT

- Phòng TC - CTSV

- Văn thư (Phòng HC – QT)

- Cơ sở vật chất, kinh phí

4 tháng

4

8, 9

Thu thập, phân tích, xử lý và mã hóa thông tin, minh chứng

- Hiệu trưởng và các PHT

- Tổ Thư viện (P. ĐT – QLKH)

- Phòng HC – QT

- Cơ sở vật chất, kinh phí

3 tháng

5

10

Thu thập, phân tích, xử lý và mã hóa thông tin, minh chứng

- Hiệu trưởng và các PHT

- Đảng ủy

- Công đoàn

- Đoàn TNCS HCM trường

- Hội SV Việt Nam trường

- Hội Cựu chiến binh trường

- Phòng TC - CTSV

- Phòng HC – QT

- Cơ sở vật chất, kinh phí

3 tháng

5. Công cụ đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng trong Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản liên quan.

6. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài là khoảng 9 tháng, theo lịch trình sau:

Thời gian

Các hoạt động

3/2013

 

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách; ban hành Kế hoạch tự đánh giá.

- Họp HĐ tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách để triển khai Kế hoạch tự đánh giá.

4/2013 – 10/2013

Các nhóm chuyên trách rà soát, cập nhật số liệu, minh chứng tự đánh giá; cập nhật, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tự đánh giá.

10/2013

Họp Hội đồng tự đánh giá thông qua dự thảo Báo cáo tự đánh giá.

01/11 - 15/11/2013

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường (2 tuần)

15/11 - 01/12/2013

Thu thập và xử lý ý kiến thu được sau khi công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá.

01/12 - 30/12/2013

Công bố Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường (30 ngày)

12/2013

Nộp Báo cáo tự đánh giá cho Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD của Bộ GD và ĐT.

01/2014

Lựa chọn và đăng ký đánh giá ngoài với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Nơi nhận:

- HT và các PHT;

- Các khoa, phòng, TT;

- Các TV HĐ tự ĐG;

- Các TV Ban TK HĐ tự ĐG;

- Các TV các nhóm chuyên trách;

- Lưu: VT, ĐT-QLKH.

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Ngọc Quý

 

      Số lần đọc: 1583 Cập nhật ngày: 30/03/2013
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013 của Trường (28/03/2013)
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008-2009 (08/09/2008)
  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng (29/02/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn